۰۱ آبان ۱۴۰۲ | 19:32
کد خبر : 143609

مسئول حسابرسی و کنترل داخلی بیمه حافظ منصوب شد

مهدی فغانی به عنوان مسئول حسابرسی و کنترل داخلی شرکت بیمه حافظ منصوب شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ، در این حکم که به قلم محمود دودانگه رئیس هیات مدیره بیمه حافظ است، اهدافی از جمله انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت رعایت کامل نظام راهبری شرکتی، شناسایی زمینه‌های قابل بهبود در سازوکارهای مالی، فنی، عملیاتی و … شرکت و ارائه اقدامات اصلاحی مناسب، افزایش میزان صحت و اطمینان به گزارش‌ها، اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت، افزایش میزان رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها در سازوکارهای شرکت آمده است.

همچنین در این حکم اهم وظایف واحد حسابرسی و کنترل داخلی به این شرح است، تدوین پیش نویس راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی به منظور نهایی سازی و تأیید توسط کمیته مربوطه و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب، پایش انطباق عملکرد شرکت با راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی مصوب و ارائه گزاش‌های مقتصی به مدیریت ارشد، استقرار و بهبود مستمر نظام حسابرسی و کنترل داخلی به منظوراطمینان از همراستا بودن عملیات با اهداف شرکت در چارچوب قانونی و اساسنامه شرکت و ارائه گزارش وضعیت کارایی و اثربخشی آن به مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی و کنترل داخلی به صورت ادواری، نظارت بر حسن اجرای نظام راهبری شرکتی(آیین نامه ۹۳) و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدیریت ارشد، حصول اطمینان از وضعیت توانگری مالی شرکت و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدریت ارشد، بررسی برنامه‌های ترمیم وضعیت مالی و طرح در کمیته حسابرسی و کنترل داخلی جهت نهایی سازی و تأیید و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب، نظارت بر صورت‌های مالی، اسناد، رعایت استانداردهای حسابداری و گزارش‌های مالی بویژه موارد درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادر و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدیریت ارشد، نظارت بر فرآندهای گزارشگری و افشاء اطلاعات شرکت(آیین نامه ۸۸) و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدیریت ارشد، بررسی رعایت و اجرای صحیح آیین نامه‌ها و ضوابط کاری شرکت اعم از استخدام، مالی، معاملاتی، ریسک، تطبیق مقررات و … و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در صورت نیاز، بررسی گزارش‌های ارجاعی مدیریت ارشد به منظور حصول اطمینان از صحت آنها، ارزیابی صحت، اثر بخشی و قابل اتکابودن سیستم‌های اطلاعاتی شرکت و اطمینان از عملکرد و امنیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مورد استفاده و برگزاری جلسات کمیته حسابرسی و کنترل داخلی به صورت منظم و ادواری.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ