سازمان صمت
سامانه فراصمت برای همکاری متقابل شرکت های توانمند راه اندازی می شود

سامانه فراصمت برای همکاری متقابل شرکت های توانمند راه اندازی می شود

برای تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز استان کردستان اقدام می‌کنیم

برای تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز استان کردستان اقدام می‌کنیم

سازمان صمت استان نسبت به تعیین تکلیف معادن فلزی راکد اقدام کند

سازمان صمت استان نسبت به تعیین تکلیف معادن فلزی راکد اقدام کند

گره گشایی و رفع موانع تولید در اولویت دستور کار سازمان صمت

گره گشایی و رفع موانع تولید در اولویت دستور کار سازمان صمت