انتصاب
مدیرعامل جدید پتروشیمی پارس منصوب شد

مدیرعامل جدید پتروشیمی پارس منصوب شد

میرحاجی، مدیرعامل جدید پتروشیمی پارس شد

میرحاجی، مدیرعامل جدید پتروشیمی پارس شد

سرپرست بانک دی منصوب شد

سرپرست بانک دی منصوب شد

انتخاب اعضای هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران

انتخاب اعضای هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران

انتصاب حسین میرزایی به عنوان مدیر امور مالی شرکت بیمه تعاون

انتصاب حسین میرزایی به عنوان مدیر امور مالی شرکت بیمه تعاون

با حکم مدیرعامل مدیر روابط‌عمومی بانک صادرات ایران منصوب شد

با حکم مدیرعامل مدیر روابط‌عمومی بانک صادرات ایران منصوب شد

سرپرست شعبه مستقل مرکزی بانک صنعت و معدن منصوب شد

سرپرست شعبه مستقل مرکزی بانک صنعت و معدن منصوب شد

عباس احمدیان به عنوان رئیس شورای فنی بیمه حافظ منصوب گردید

عباس احمدیان به عنوان رئیس شورای فنی بیمه حافظ منصوب گردید

ناصر امیدی سرپرست منطقه شرق کشور بیمه آرمان شد

ناصر امیدی سرپرست منطقه شرق کشور بیمه آرمان شد

انتصاب رئیس امور حقوقی

انتصاب رئیس امور حقوقی