۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 20:07
کد خبر : 89834

همزمان با هفته کارگر و در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت؛

افزایش تولید روزانه آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم فولاد سفیددشت

ایمان سلیمانی، مدیر عملیات شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری از ثبــت رکـورد روزانـه تولیـد در واحـد احیـاء مسـتقیم این شــرکت خبــر داد.

به گزارش برداشت روز، ایمان سلیمانی، مدیر عملیات شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری از ثبــت رکـورد روزانـه تولیـد در واحـد احیـاء مسـتقیم این شــرکت خبــر داد و افــزود: بــا تولیــد ۲هــزار و ۷۳۰ تن آهـن اسـفنجی در روز دهم اردیبهشـت ماه، رکـورد تولیـد روزانـه ایـن محصـول ارتقـا یافـت.

وی خاطرنشــان کــرد: پیش ازایــن، بیشــترین تنـاژ تولیـد آهـن اسـفنجی در فـولاد سفیددشـت مربــوط بــه روز هشــتم فروردین مــاه همیــن ســال بـه میـزان ۲ هـزار و ۶۹۰ تـن بـوده اسـت کـه بـا ثبـت رکورد جدید موفق به افزایـش ۴۰ تنی رکـورد روزانه تولیـد در واحـد احیـا مسـتقیم شـدیم.

سـلیمانی در پایـان دسـت یابی بـه موفقیت هـای پی درپــی در فــولاد سفیددشــت را مرهــون حمایت هــای مدیریــت عالــی، ســهام داران، و تــلاش و کوشــش کارکنــان و پیمانــکاران شــرکت دانســت و بــرای تــداوم ایــن موفقیت ها در ســال (( تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین)) ابــراز امیــدواری کــرد

 

روابط عمومی شرکت فولاد سفیددشت