۰۸ دی ۱۴۰۰ | 19:39
کد خبر : 75473

ارزیابی استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی در شرکت بیمه “ما”

شرکت سهامی بیمه "ما" برای سومین سال متوالی در ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی و پنجمین دوره جایزه منابع انسانی براساس مدل 34000 حضور می یابد.

به گزارش برداشت روز، مشارکت درکنفرانس مدیریت منابع انسانی و اعطای جایزه منابع انسانی براساس مدل ۳۴۰۰۰ که هرساله توسط دانشگاه تهران با هدف توسعه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها برگزار می شود، مستلزم ارزیابی مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت توسط تیم ارزیابی دانشگاه تهران با رویکرد بررسی چگونگی اجرای گامهای این استاندارد در حوزه فرآیندی و بررسی نتایج و اثربخشی آن در سنجش نگرش شغلی کارکنان در طول یک سال گذشته می باشد.

بر اساس این گزارش از جمله اقدامات شرکت سهامی بیمه “ما” در پیاده سازی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با حضور و مشاوره پروفسور قلی پور، اجرای چهار دوره مدیریت عملکرد کارکنان و ارزیابی اثربخشی آن، اجرای سه دوره سنجش نگرش شغلی کارکنان مطابق با مدل، محاسبه شاخص های فرآیندهای ۱۴ گانه منابع انسانی مطابق با مدل، تدوین برنامه استراتژی مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت بیمه ما ۱۴۰۴-۱۴۰۰ همراستا با استراتژی سازمان و مدل و آغاز اجرای طبقه بندی مشاغل و سیستم حقوق و دستمزد ۴P مطابق با مدل می باشد.

گفتنی است این همایش، امسال در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

روابط عمومی بیمه “ما”