۲۹ آبان ۱۴۰۰ | 18:45
کد خبر : 69780

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد:

اثرات توزیعی تجارت: درس‌هایی از اصلاحات تجاری در کشورهای در حال توسعه

با توجه به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اصلاح سیاست‌های تجاری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اثرات توزیعی تجارت در پنج کشور با درآمد کم و متوسط را بررسی و نتایج آن را منتشر کرده است.

به گزارش برداشت روز، توجــه بــه توســعه بنگاه‌هــای کوچـک و متوسـط به دلیل اینکه قادرنـد تـا کارگـران را از بخش‌هــای کــم بــازده بــه ســمت فعالیت‌هــای بــا بــازده بیشــتر بخــش صنعــت ســوق دهنــد، بخـش مهمـی از سیاسـت‌های اصـلاح تجـارت اسـت.

از آنجا کــه در سیاســت‌های اصــلاح تجــارت، ادغــام در بــازار جهانــی و کســب منافــع از آن در کانــون توجــه اســت، لــذا لازم اسـت آن دسـته از بنگاه هـای کوچـک و متوسـطی توسـعه یابنـد کـه اولا ً زنجیـره ارزش جهانـی (GVC) برای آنها در جهان وجود داشته باشد و ثانیا مبتنــی بــر صنایــع رقابتــی مــا باشــند.

در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مقاله‌ای با عنوان «اثرات توزیعی تجارت: درس‌هایی از اصلاحات تجاری در کشورهای در حال توسعه» به این موضوع پرداخته است.

فایل مربوط به آن درلینک پیوست این صفحه در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

شاتا نیوز

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ