۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | 13:35
کد خبر : 157174

قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه ۲۲تهران در ماه بهمن ۱۴۰۲

قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه 22تهران در ماه بهمن 1402.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه ۲۲تهران در ماه بهمن ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:
انتهای همت غرب. شهرک خرازی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه همت. بالاتر از خرازی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. میدان دریاچه نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. شهرک عقاب نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. بلوار اردستانی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. بلوار پژوهش نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. رازقی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. بلوار آزادگان نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. شهرک ۲۲ بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک ره آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. بلوار پژوهش نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. کوهک نو ساز ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. مروارید شهر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. طبیعت نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. اردستانی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. شهرک صدرا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار علیمرادی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. محدوده ایران مال نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. شهرک عقاب نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. بلوار اردستانی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. میدان دریاچه نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. وفائی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. رازقی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. شهرک امام رضا نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک. خیابان ۵۳ نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. اردستانی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. پروژه خرازی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. بلوار اردستانی نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب. مروارید شهر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن. حدادی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ