۱۵ آذر ۱۴۰۲ | 13:33
کد خبر : 148847

آخرین قیمت گوشی های سامسونگ امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲

آخرین قیمت گوشی های سامسونگ امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲.

به گزارش سایت برداشت روز، آخرین قیمت گوشی های سامسونگ امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:
گلکسی اس ۲۳ اولترا ۲۵۶ ۸ ۵۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ ۱۲ ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ ۱۲ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۳ پلاس ۲۵۶ ۸ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۳ ۱۲۸ ۸ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ ۸ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۴ ۵۱۲ ۱۲ ۶۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ ۱۲ ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۳ ۵۱۲ ۱۲ موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶ ۱۲ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ اولترا ۵۱۲ ۱۲ ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ ۱۲ ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ پلاس ۲۵۶ ۸ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ ۲۵۶ ۸ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فلیپ ۴ ۵۱۲ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۲۵۶ ۸ ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۱ اف ای ۲۵۶ ۸ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۰ اف ای ۲۵۶ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A73 ۲۵۶ ۸ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A54 ۲۵۶ ۸ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A53 ۲۵۶ ۸ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی M53 ۱۲۸ ۸ موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸ ۶ ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A34 ۲۵۶ ۸ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۸ ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A33 5G ۱۲۸ ۸ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی M33 ۱۲۸ ۸ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A24 ۱۲۸ ۸ ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۴ ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A23 ۱۲۸ ۶ ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۴ ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ ۴ ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A14 4G ۶۴ ۴ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A14 5G ۶۴ ۴ موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸ ۴ ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۶ موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A13 ۱۲۸ ۶ ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ ۴ ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ ۴ ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی F13 ۶۴ ۴ ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A04s ۱۲۸ ۴ ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ ۴ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲ ۳ ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A04e ۶۴ ۳ ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲ ۳ ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A03 Core ۳۲ ۲ ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A03 ۳۲ ۳ ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲ ۴ موجودی بازار بسیار کم است
۶۴ ۴ ۴/۶۰۰/۰۰۰ نومان
۱۲۸ ۴ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان

لباسکار صنعتی کسا