۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | 15:56
کد خبر : 125296

قیمت انواع لاستیک با برند برجیستون در اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت انواع لاستیک با برند برجیستون در اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش سایت رسمی برداشت روز،قیمت انواع لاستیک با برند برجیستون در اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح‌زیر میباشد:

۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰

۲۵۵.۷۰.۱۵ ۷,۷۵۰,۰۰۰

۲۲۵.۷۰.۱۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰

۲۰۵.۶۰.۱۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۰۵.۵۵.۱۶ ۴,۸۵۰,۰۰۰

۲۲۵.۷۰.۱۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۱۵.۶۰.۱۶ ۲,۹۰۰,۰۰۰

۲۰۵.۶۰.۱۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۴۵.۷۰.۱۶ ۳,۱۰۰,۰۰۰

۲۱۵.۵۰.۱۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰

۲۱۵.۴۵.۱۷ ۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵.۵۵.۱۷ ۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۲۵.۴۵.۱۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰

۲۲۵.۶۵.۱۷ ۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۶۵.۶۵.۱۷ ۵,۲۵۰,۰۰۰

۲۲۵.۴۵.۱۸ ۴,۲۵۰,۰۰۰

۲۲۵.۵۵.۱۸ ۶,۱۰۰,۰۰۰

۲۲۵.۶۰.۱۸ ۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۳۵.۴۵.۱۸ ۶,۶۰۰,۰۰۰

۲۳۵.۵۰.۱۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۳۵.۵۵.۱۸ ۶,۲۵۰,۰۰۰

۲۳۵.۶۰.۱۸ ۴,۱۵۰,۰۰۰

۲۳۵.۶۵.۱۸ ۳,۹۵۰,۰۰۰

۲۴۵.۴۰.۱۸ ۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۵.۴۵.۱۸ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۲۵۵.۳۵.۱۸ ۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۵۵.۴۵.۱۸ ۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۶۵.۶۰.۱۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۷۵.۳۵.۱۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰

۲۸۵.۶۰.۱۸ ۴,۹۵۰,۰۰۰

۲۲۵.۳۵.۱۹ ۵,۶۴۰,۰۰۰

۲۲۵.۴۰.۱۹ ۱۲,۷۵۰,۰۰۰

۲۳۵.۵۵.۱۹ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۵۵.۳۵.۱۹ ۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۸۵.۵۰.۲۰ ۶,۷۵۰,۰۰۰

۲۳۵.۵۵.۲۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰

۲۳۵.۴۵.۱۸ ۲,۶۰۰,۰۰۰