۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | 18:03
کد خبر : 121335

قیمت انواع باطری خودرو با برنداوربیتال (وان) در ماه اسفند ۱۴۰۱

قیمت انواع باطری خودرو با برند اوربیتال (وان)در ماه اسفند۱۴۰۱

به گزارش سایت برداشت روز،قیمت انواع باطری خودرو با برند اوربیتال (وان)در ماه اسفند۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

۳۵ اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
۴۵ اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
۵۰ اتمی ۱,۶۹۰,۰۰۰
۵۵ اتمی ۱,۷۹۰,۰۰۰
۶۰ اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۶ اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
۷۰ اتمی ۲,۰۸۰,۰۰۰
۷۴ اتمی ۲,۱۳۰,۰۰۰
۸۸ اتمی ۲,۵۲۰,۰۰۰
۹۰ اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۰ اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰ اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰ اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰ اتمی ۴,۵۴۰,۰۰۰
۱۹۰ اتمی ۵,۱۰۰,۰۰۰