۲۶ مهر ۱۴۰۱ | 20:53
کد خبر : 106884

با حضور بانک دی؛ کیش اینوکس ۲۰۲۲ گشایش یافت

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور در جزیره کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ این نمایشگاه متشکل از ۸۱ غرفه و در بخش های مختلف است که از امروز ۲۵ مهرماه تا پنجشنبه ۲۸ مهر در محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش آماده بازدید علاقه مندان است.رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲، تلاش خواهد کرد با بکارگیری تجربیات پربار برگزاری این رویداد بزرگ اقتصادی در ادوار گذشته و با تقویت هر چه افزونتر محتوای راهبردی و اثرگذار، نقش تاثیرگذاری در بروز قابلیتها و ظرفیتهای ملی و ایجاد فرصتهای تازه برای فعالان اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی فراهم کند. معرفـــی قابلیـــت هـــای نهادهـــای مالـــی، توانمنـــدی هـــا و دســـتاوردهای بـــازار ســـرمایه، پـــول و بیمـــه کشـــور، کمـــک بـــه تشـــکیل ســـرمایه در اقتصـــاد ملـــی، افزایـــش ظرفیـــت هـــا بـــرای رقابـــت بـــازار پـــول و ســـرمایه کشـــور بـــا بازارهـــای مشـــابه منطقـــه و معرفـــی فرصـــت هـــای ســـرمایه گـــذاری در طـــرح هـــای کلان ملـــی، جلـــب مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و ســـرمایه گـــذاران داخــــلی و خارجـــی، ارائـــه جدیـــــدترین روش هـــای تامیـــن مالـــی بـــرای طـــرح هـــای ســـرمایه گـــذاری و تبـــادل اطلاعات فنـــی و تجـــاری بیـــن ســـرمایه گـــذاران و مجریـــان طـــرح هـــای ســـرمایه گـــذاری از مهـــم تریـــن اهـــداف برگـــزاری این رویداد است. بانـک دی نیز بـا هدف معرفی و ارائه محصولات، خدمات و قابلیت‌های خود در حوزه‌های بانکداری باز (OPEN BANKING) برای مشتریان شرکتی، محصولات بیمه‌ای، خدمات صرافی، کارگزاری، ارزی و اعتباری در قالب یک سوپرمارکت مالی در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ شرکت کرده است. غرفه شماره ۲۶ متعلق به بانک دی، آماده حضور بازدیدکنندگان از نمایشگاه است.