۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | 21:45
کد خبر : 100709

آگهی مناقصه عمومی بیمه آرمان

بیمه آرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری(ذخیره ساز) مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

به گزارش برداشت روز، بیمه آرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری(ذخیره ساز) مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ درخواست خود را جهت دریافت اوراق مناقصه به آدرس Info@Armanins.com اعلام فرمایید.

سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفتصد میلیون ریال) می باشد که می بایستی به صورت واریز نقدی به حساب ۱-۱۰۲۱۵-۸۳۴-۵۰۰ به نام بیمه آرمان نزد بانک ایران زمین و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد.

ضمناً پاکتهای الف و ب مناقصه در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ توسط اعضای کمیسیون معاملات در دفتر معاونت اجرائی بیمه آرمان مفتوح خواهد گردید.