۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | 20:23
کد خبر : 17638

عملکرد بیمه آسیا در صدر شرکت های بیمه ای در چهار ماهه سال ۱۳۹۹

پنج شرکت بیمه ای آسیا، پاسارگاد،البرز، کوثر و دانا در چهار ماه نخست سال جاری توانستند بترتیب تراز عملیاتی مثبت 1191، 1081، 587، 502 و 386 میلیارد تومان را ثبت کنند.

پنج شرکت  بیمه ای آسیا، پاسارگاد،البرز، کوثر و دانا در چهار ماه نخست سال جاری توانستند به ترتیب تراز عملیاتی مثبت  ۱۱۹۱، ۱۰۸۱، ۵۸۷، ۵۰۲ و ۳۸۶ میلیارد تومان را ثبت کنند. این پنج شرکت در مجموع در این مدت هفت هزار ۵۵۷ میلیارد تومان حق بیمه تولید و در مقابل سه هزار ۸۱۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند. در ادامه گزارش وضعیت این شرکت ها به صورت مجزا بررسی می شود.

ثبت ترازعملیاتی مثبت  ۱۱۹۱ و رشد ۲۴ درصد حق بیمه تولیدی بیمه آسیا
شرکت بیمه آسیا موفق شده در ۴ ماه نخست امسال ۲۴ درصد به حق بیمه تولیدی‌اش نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه و همچنان با فاصله زیاد رتبه نخست را در بین شرکت‌های بیمه‌ خصوصی کشور حفظ کند. این شرکت  در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال خسارت به بیمه‌گذاران‌اش پرداخت کرده و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در پایان تیرماه امسال ۴۷ درصد برآورد می‌شود.
میزان حق بیمه صادره بیمه آسیا از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال با رشدی ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر دو هزار ۲۶۱ میلیارد تومان برآورد شده و این شرکت در همین مدت یک هزار ۷۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت به بیمه‌گذاران‌اش پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش ، از کل حق بیمه تولیدشده توسط شرکت بیمه آسیا در ۴ ماه نخست سال جاری، ۴۵ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۱۹ درصد در رشته بیمه درمان،۹ درصد در رشته بیمه زندگی و ۲۷ درصد در سایر رشته‌ها بوده است. همچنین از مجموع خسارت پرداخت شده در این مدت سهم بیمه شخص ثالث و حوادث راننده ۴۹ درصد ، بیمه درمان ۲۲ درصد ،بیمه زندگی ۹ درصد و سایر رشته‌ها ۲۰ درصد برآورد شده است. نکته قابل تامل در عملکرد شرکت بیمه آسیا در ۴ ماه نخست امسال می‌توان به مدیریت بهینه ریسک و توازن نسبی در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی اشاره کرد.
ثبت تراز عملیاتی مثبت  ۱۰۸۱ و سهم ۶۴ درصدی بیمه زندگی  از کل پرتفوی بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد در ۴ ماه نخست امسال ۴۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته حق بیمه جذب کرده و رشد خسارت پرداختی ایرن شرکت در مدت یادشده تنها ۲۹ درصد بوده و به این ترتیب نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی این شرکت ۲۰ درصد برآورد شده است.
۶۴ درصد از کل پرتفوی بیمه پاسارگاد در ۴ ماه نخست امسال مربوط به بیمه‌های زندگی است و ۳۶ درصد باقی‌مانده سهم بیمه‌های غیر زندگی. البته سهم بیمه زندگی از کل خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه پاسارگاد هم مربوط به پرونده‌های بیمه‌های زندگی است. موضوعی که نشان می‌دهد اولویت نخست بیمه پاسارگاد همچنان در اختیار گرفتن سهم بیشتر از رشته بیمه‌های زندگی است.
ثبت تراز عملیاتی مثبت  ۵۸۷ و کاهش ۱۴ درصدی خسارت بیمه البرز
کارنامه ۴ ماه نخست شرکت بیمه البرز نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی این شرکت ۱۶ درصد رشد کرده اما این شرکت ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال خسارت پرداخت کرده است. به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه پرداختی بیمه البرز در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد بهبود پیدا کرده و از ۶۰ درصد به ۴۴ درصد رسیده است.
 از نکات مهم درخصوص بیمه البرز می‌توان به سهم اندک رشته بیمه زندگی از سبد پرتوی این شرکت اشاره کرد به گونه‌ای که از کل حق بیمه تولیدشده تا پایان تیرماه امسال تنها ۵ درصد آن در رشته بیمه زندگی بوده و ۳۱ درصد به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۲۰ درصد در رشته بیمه درمان و ۴۳ درصد در سایر رشته‌ها اختصاص داشته است.
همچنین در مدت یادشده از کل خسارت پرداخت شده در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۷ درصد مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۴۰درصد در رشته بیمه درمان،۸ درصد رشته بیمه درمان و بقیه به سایر رشته‌ها اختصاص دارد.
ثبت تراز عملیاتی مثبت  ۵۸۷ و رشد ۲۰ درصدی حق بیمه بیمه کوثر
شرکت بیمه کوثر در چهار ماهه نخست سال ۹۹ با ۲۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حق بیمه جذب کرده است،در این برهه شرکت ترکیب فروش ۸۰درصدی رشته‌های غیرزندگی و ۲۰درصدی رشته‌ زندگی را عملیاتی کرده است.
در طی این دوره رشته‌های آتش‌سوزی، باربری، عمروسرمایه‌گذاری و شخص‌ثالث هر کدام ‌به‌ترتیب با رشد ۹۹، ۶۱، ۵۳ و ۴۹ درصدی نسبت ‌به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را میان سایر رشته‌ها داشته‌اند.
سهم خسارت پرداختی شرکت به بیمه‌گذاران در چهار ماه نخست سال در رشته های غیرزندگی ۸۳ درصد و بیمه‌های زندگی ۱۷درصد از کل پرداختی خسارت‌ها بوده است.

 ثبت تراز عملیاتی مثبت  ۵۰۲ و رشد میزان خسارت در  بیمه دانا
شرکت بیمه دانا در ۴ ماه نخست امسال ۴۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال حق بیمه جذب کرده اما رشد میزان خسارت پرداختی این شرکت در پایان تیرماه امسال نسبت پارسال همین مدت ۶۲ درصد برآورد شده که باعث شده نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بیمه دانا ۸ پله تنزل کند.
 از کل حق بیمه‌ای که بیمه دانا در ۴ ماه ابتدای امسال تولید کرده، ۹ درصد در رشته بیمه زندگی، ۴۶ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۲۵ درصد در رشته بیمه درمان و ۲۱ درصد سایر رشته‌ها بوده است. این درحالی است که از کل خسارت پرداخت شده توسط این شرکت، سهم رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده ۴۹ درصد، درمان ۳۴ درصد، زندگی ۵ درصد و باقی‌مانده خسارت هم سهم سایر رشته‌ها بوده است.